Longcsen Rabzsampa útmutatása a tudat természetén folytatott meditációhoz Az Egyetemes Teremtőkirály tantrája alapján

Longcsenpa Kincses hajó című műve rendhagyó jellegű kommentár az Egyetemes Teremtőkirály tantrájához.  Nem az alapszöveg értelmét igyekszik lépésről lépésre megvilágítani, hanem a Teljes Tökéletesség gyakorlati megvalósítása – avagy megtapasztalása – szempontjából tárgyalja annak lényegi tanításait, s e gyakorlati vezérfonálra fűzi fel a tantrából innen-onnan vett idézeteket. Ez a fonál nem más, mint a szemléletről, szemlélődésről, tevékenységről és végeredményről szóló útmutatások sorozata, melyek együttesen kerek képet festenek a dzogcsen tanítás egészéről. Noha első látásra valamiféle fokozatos megközelítés négy lépcsőfokának tűnhetnek, végső soron a természetes egységállapot különböző szempontú leírásai.

A mű bevezetőjében Longcsenpa azt bizonyítja és támasztja alá a tantrából származó idézetekkel, hogy a buddhák kinyilatkoztatásai, amelyek a nyolc alacsonyabb rangú irányzatba sorolhatók, csak a gyengébb képességű tanítványoknak való, ideiglenes vagy átmeneti érvényű tanítások. Az egyetlen valódi értelemben vett és végérvényes tanítás a dzogcsen, az Ősbuddha Szamantabhadra – vagy más néven az Egyetemes Teremtőkirály – kinyilatkoztatása, amely közvetlenül a tudat természetére és annak felismerésére tanít. E lényegi belátás fényében érthető meg a többi irányzat tanítása is:

Én, a tiszta tudat, az Egyetemes Teremtőkirály,

Az összes buddhista irányzat leglényege vagyok.

A három irányzat, amelyről a három buddha beszélt,

Végső soron nem más, mint az én egy irányzatom.

Ez az Egyetemes Teremtő, a tiszta tudat szintje;

Az összes buddhista tan legbenső veleje.

Maga az Egyetemes Teremtő tanítása, a Teljes Tökéletesség lényegi jelentéséről szóló útmutatás három részből: a dzogcsentanító ismertetőjegyeinek, a tanítvány tulajdonságainak és a gyakorlati megvalósítást szolgáló útmutatások leírásából áll. Az utóbbi részt Longcsenpa a hagyományvonal bemutatásával kezdi, majd a dzogcsenhez bevezetőként ajánlott gurujóga gyakorlatot ismerteti. Ezután tér rá a voltaképpeni útmutatások négy fenti címszó (szemlélet, szemlélődés, tevékenység és végeredmény) alatti tárgyalására.

I.         Szemlélet általi meggyőződés

1. Meggyőződés arról, hogy a jelenségvilág a tudat játszadozása

A világ összes élő és élettelen jelensége a saját tudatunkban jelenik meg, mint a múlt éjjel látott álmunk, s e látszatszerű megnyilvánulásától eltekintve egy szemernyi léte sincs:

Minden jelenség a tiszta tudatban, az Egyetemes Teremtőben gyökerezik,

S bármiképp is nyilvánul meg, lényegében én magam vagyok.

Bármilyen formát is ölt, minden az én varázslatom.

Minden szó és hang, akárhogy is hangzik,

Az én valóságom nyelvi kifejeződése.

A buddhatestek és jelentudatosságok minőségei,

Az élőlények testi megnyilvánulásai és szokásai;

Minden, ami csak az élő és élettelen világhoz tartozik,

Eredendően nem más, mint tiszta tudat.

Annak nemtudását, hogy minden a tudatunk varázslatos alkotása, szamszárának nevezzük:

Akik nem tudják, hogy én, az Egyetemes Teremtő, milyen vagyok,

Igaznak veszik a jelenségeket, amelyeket megteremtek,

Melyek így a ragaszkodásaik folytán valósággá válnak.

Feledvén, hogy mindezek csak múló káprázatok,

Sötétségben botorkálnak, mint a vakok.

Szemlélődjünk azon, hogy a jelenségek, amelyeket tapasztalunk, éppúgy elválaszthatatlanok a tudatunktól, mint a benne felmerülő álomképek! :

Minden jelenség, amit csak tapasztalunk,

Eleve egy a tudattal, amely azt tapasztalja;

Ne is próbálj oksági úton elfordulni tőle!

El ne fordulj a tudat valódi természetétől!

Inkább fedezd fel, hogy milyen valójában,

Hogy saját tiszta lényeged megnyilvánuljon!

Pihentesd elmédet tíz napig abban a tudatban, hogy ezek az állítólagosan anyagi jelenségek, amelyek a föld, víz, tűz és szél elemből állnak össze, egyáltalán nem léteznek odakinn, a külvilágban! Fel kell ismerned, hogy semmi sincs a tiszta tudaton kívül, és meg kell szabadulnod a megkülönböztetéstől, amely az érzékelt tárgyaknak különálló létet tulajdonít! …


2.         Meggyőződés a tudat ürességéről

Ahogy a tantra 22. fejezetében áll:

Ki sem mozdul odabentről, mégsem lehet felkutatni.

Nem külsőleg megragadható és megfigyelhető tárgy.

Ez a keletkezés és elmúlás nélküli, önzetlen együttérzés

Nem másoktól származó, hanem eleve meglévő kincsünk.

Vizsgáljuk meg, hogy ez a jelenlegi tudatosság kívül, belül, vagy a kettő közt található! Honnan jött, hol tartózkodik, és végül hová megy? Van-e színe, alakja, meghatározott jellegzetessége? Felmerülése pillanatában vajon a külvilág tárgyaiban, a belső halmazok között, vagy a kettő közti térben található? A külvilágot és a testünk belső világát szétválasztva és lebontva beláthatjuk, hogy sehol sincs.

Ugyanakkor tisztáznunk kell, hogy a tíz jellegzetesség mivolta is alaptalan. Vizsgáljuk meg jó alaposan, hogy ebben a tudatban, amelyet keresve sem találtunk, van-e megvalósítandó szemlélet, szemlélődés, fogadalom, munkálkodás, mandala és felhatalmazás? Vannak-e benne elérendő tudatszintek, bejárandó ösvények, eltisztítandó elhomályosulások, illetve elérendő jelentudatosság vagy buddhaság? Létezik-e olyasvalaki, aki mindezeket elérhetné vagy megvalósíthatná? Ha ezek egyikét sem találjuk sehol, azzal mind a tíz feloldódik a szemlélődés nélkül fennálló eredendő tisztaságban:

Bennem oldódik fel minden tapasztalat.

Mivel rajtam kívül nincs min szemlélődni,

A szemlélet és szemlélődés feloldódik bennem.

Mivel rajtam kívül nincs mit betartani,

A betartandó fogadalmak feloldódnak bennem.

Mivel rajtam kívül nincs mire törekedni,

A kényszeres munkálkodás feloldódik bennem.

Mivel rajtam kívül nincs hol tartózkodni,

Az elérendő tudatszintek feloldódnak bennem.

Én vagyok a magától ébredő jelentudatosság,

Akiben az összes elhomályosulás feloldódik.

Én vagyok a kezdet nélküli tapasztalás,

Akiben az összes tapasztalat feloldódik.

Mivel rajtam kívül nincs, mit be lehetne járni,

Az ösvények és szintek feloldódnak bennem.

Mivel minden bennem, a tiszta tudatban merül fel,

Kettősségnélküli lényemben minden feloldódik.

A magától eredő jelentudatosság tanítása vagyok,

Akiben minden tanátadás azonnal feloldódik.

Mivel rajtam kívül semmiféle tapasztalat nincsen,

Én, az Egyetemes Teremtő, teljes feloldódás vagyok.


II.        Szemlélődés általi feloldódás

Miután a tudat behatárolhatatlan természetéről a szemlélet által meggyőződtünk, vonuljunk félre egy magányos helyre, és teljesen engedjünk fel testileg és tudatilag! Könnyedén ellazulva vegyük fel Vairócsana hét pontos testtartását, a mester tanítása szerint!  Ezután bármiféle beavatkozás, elvárás és fenntartás nélkül engedjük el magunk a teljes megnyugvás állapotában, amely önmagától valósul meg, mert ilyen a tudat és az egész világ eredendő tisztaságú, valódi természete. Ez a „fenséges kiegyensúlyozottság” maga a tapasztalástest fogalommentes tudatállapota. Ahogy a Négysoros bizonyosság című fejezetben áll:

Ó, Nagyszerű Lény, tudd meg a következőt!

Valódi természetét tekintve minden jelenség egy.

Ezt senki meg se kísérelje helyreállítani!

A tapasztalástest fogalommentes tudatállapota

A hamisítatlan kiegyensúlyozottság fenségében áll.

Lazuljunk bele itt és most a tudat eredendően tiszta, térszerű természetébe! Bármiféle testi, szóbeli és tudati erőfeszítés megtétele nélkül pihenjünk ebben a kiegyensúlyozott állapotban! Merüljön fel benne bármi, ne ragadjuk meg a jelenséget, hanem nézzünk rá csupaszon és engedjük el!  E fogalmilag és még merő látszatként sem megragadott, feldolgozatlan tündöklés, amely ilyenkor dereng fel, nem más, mint a tudat eredendő szabadsága: az Egyetemes Teremtő tudatállapota. Ahogy A remény és félelem önkéntelen meghaladása című fejezetében áll:

Ó, Vadzsraszattva, helyesen szemlélődj!

A kezdettelen teljes tisztaságon szemlélődve

Ne tárgyiasítsd el, s ragadd meg a jelenségeket!

Minden felszabadul, még mielőtt létrejönne;

Ne meditálj az ürességén, csak ismerd fel, milyen!

Ez a magától eredő fényesség tudatállapota. Ahogy Az erőfeszítés természetes felszabadulása című fejezetben áll:

Ne keresd a természetes, tiszta boldogságot!

Ne igyekezz kijavítani a három kaput!

Ne elmélkedj, s ne kövesd a gondolatokat!

A magától ébredő tudatosság örömében pihenj!

Ez a magától eredő fényesség tudatállapota,

Az Egyetemes Teremtőkirály tudattevékenysége.

Vagyis tartózkodjunk egyenletesen ebben a hamisítatlan, magától fénylő világosságban, ameddig csak fennáll! Bármilyen gondolat is bukkanjon fel benne, nézzünk rá csupaszon, és pihenjünk bele! A gondolat így azon nyomban felszabadul anélkül, hogy elvetnénk, és ugyanolyan kiegyensúlyozott állapotban maradunk, mint azelőtt. Minden történés azonmód felszabadul benne, mint a vízre rajzolt ábra.

A Természetes erőfeszítésmentesség című fejezetben ez áll:

Ebben a hamisítatlan, fenséges tudatállapotban

Bármilyen tudati, gondolati esemény is merüljön fel,

Mind egyformán keletkezésmentes állapotban marad.

Ennek tudatában megszabadulsz a törekvés képzetétől.

A szemlélődés szükségességéről és szükségtelenségéről szóló fejezetben pedig:

Az elmében rezdülő érzések és gondolatok közül

Egy sem moccan ki a keletkezésmentes állapotból.

Így még gondolkozás közben is folyik a szemlélődés,

És még akkor sem billenhetsz ki, ha nem szemlélődsz.


Ezután vegyük szemügyre egymás után a föld, a víz, a tűz, a szél és a tér tartományát, és az elemek természetüknél fogva fogalommentes mivoltával szembesüljünk! Ahogy A saját tudatunkat megtestesítő tanítókról szóló fejezetben áll:

Ó, három birodalom élőlényei!          

Saját tiszta tudatotok öt tanítóként mutatkozik,

De nektek százezernyi világkorszak sem volt elég

Ahhoz, hogy felismerjétek őket.

Ezért most én, az Egyetemes Teremtőkirály,

Nyilvánulok meg a ti tudati tanítótok formájában.

Hallgassátok hát a saját tudati tanítótok tanítását!

Én, az Egyetemes Teremtőkirály,

A tiszta tudatból, melyből minden ered,

Öt tiszta tudati mivoltú elemként;

Öt tudati tanítóként öltök testet.

Testük a tökéletes gyönyörűség teste,

Tanításuk saját mibenlétük révén adják;

Amit tanítanak, az saját természetük.

A tanító a tökéletes gyönyörűségtestben

Nem értelmezi a saját tudatállapotát,

És nem gondolkodik egyéb tanításokon;

A tiszta tudat mind az öt tanítója

Maga a tapasztalás természetére tanít.

A tiszta tudat eredendő tudomása

Föld tanító formájában nyilvánul meg,

Aki nem szóban és írásban tanít,

Hanem saját természetét mutatja be.

Nem gondol sem magára, sem másra,

Hanem fogalommentes azonosságra tanít.

A három létbirodalom valamennyi élőlénye

Ennek felismerésével azonosul a buddhával.

A tiszta tudat eredendő tudomása

Víz tanító formájában nyilvánul meg,

Tűz tanító formájában nyilvánul meg,

Szél tanító formájában nyilvánul meg,

Tér tanító formájában nyilvánul meg,

Aki nem szóban és írásban,

Hanem a saját mibenléte által tanít.

Önmaga és mások megkülönböztetése nélkül,

Az osztatlan tudatosságot mutatja be.

E tanításból, amelyet a három birodalom

Élőlényeinek megnyilvánuló tanítók

A saját mibenlétük által adnak elő,

Mindent meg lehet érteni.

Ó, három birodalom élőlényei!

Mivel mindannyiótokat én,

Az Egyetemes Teremtőkirály teremtettem,

Gyermekeim vagytok, velem egyenrangúak.

S mivel ti sem vagytok mások, mint én,

Úgy mutatkozok meg nektek,

Mint a saját mibenlétem öt tanítója,

Kik egységben tanítják ötös természetem.

Ez az egy én, az Egyetemes Teremtő vagyok;

Ugyanebben higgyetek Ti is!

Ó, három birodalom élőlényei!

Ha én nem lennék, ti sem lennétek,

Ha pedig ti nem lennétek,

Akkor ez az öt tanító sem jelenne meg,

És a fogalommentes tanítás sem hangzana el.

Miután szembesültünk azzal, hogy a jelenségvilág üres, attól kezdve bármi is jelenjék meg előttünk, ne ragadjuk meg akként! Vegyük észre, hogy ha nem kezdünk vele semmit, azon nyomban felszabadul a tárgyiasság alól! Ebben az ellazult állapotban szembesüljünk egyenként a föld (például egy hegy), a víz, a tűz (például a mécses lángja), a szél és a tér elem természetével is! Erre azért van szükség, hogy az égvilágon minden az Egyetemes Teremtő szemlélődésének határtalan keretében, a tiszta tudat fényében bukkanjon fel.

E szembesülés folytán ettől kezdve mindent a természetes, teljes tökéletesség állapotában találunk. Eleve mentesülünk a fogyatékosságoktól, és önkéntelenül váltjuk valóra az eszményi minőségeket. Bár testünk látszólag emberi, tudatilag a buddhaságot tapasztaljuk. A Sokaság összefoglalása című fejezet tanítása szerint:

Nincs itt semmi, mi ne lenne tökéletes;

Az egység, a kettősség és a mindenség is az.

Ezért eszményiesen könnyű a dolgunk.

Az egység úgy tökéletes, mint tiszta tudat.

A kettősség úgy, mint a tudat alkotása.

A mindenség pedig mint eszményiesség.

Az egységben való tökéletesség tanítása

A buddha tudatállapotába vezet.

A mindenség tökéletességének tanítása

Eszményivé teszi a feltételeket.

Ki efféle tétlenségben tartózkodik,                     

Testileg lehet akár isten, akár ember,

Tudatilag a buddhaságot tapasztalja.

Ha ezzel a lények javát szolgálja,

Nem kell boldogságra törekednie.

Ennek az a magyarázata, hogy azonnal a buddha tudatállapotába kerül. Így szól a tanítás.


III. Tevékenység általi veszélyelhárítás

1. A gyötrelmek önfelszabadító tevékenysége

Ahogy a Megkülönböztetés nélküli cselekvésről szóló fejezetben áll:

Az öt vágy is a tiszta tudat műve.

Vagy, ahogy a Ledönthetetlen Győzelmi Zászló fogalmaz:

A vágy, a harag és az ostobaság is

A tiszta tudat ösvényét képezi,

Az ötféle élvezet tárgyai pedig

A tapasztalásközeg ékítményei.

A tennivaló nélküli tökéletességről szóló fejezet szerint pedig:

A teljes tisztaság ösvényén a mások által került

Öt gyötrelem és még az öt főbenjáró vétek is

Fenséges kiegyensúlyozottsággá magasztosul,

Mely még a nemi s a többi élvezetet sem zárja ki.

A téma ennek megfelelően két részből áll:                 

1.1. A vágy tárgyainak ékítménnyé tétele

Bármilyen kellemes látvány, hang, illat, íz vagy tapintvány jelenjen is meg a tapasztalásban, magát a benyomást tapasztalati szempontból álom- és varázslatszerű üres formaként, üres hangként, üres illatként és tapintványként – illékony, tünékeny, valóságnélküli jelenésként kell kezelni. Amint bármelyikük megjelenik, a Saját tudati tanítóinkról szóló fejezet szerint nézzünk rá csupaszon és engedjük el! Ezáltal felszabadul a tárgyiasság alól, és ragaszkodásmentes, kettősség nélküli tudomásként derül fel. Ezzel a tevékenységgel e tüneményeket a tapasztalás díszeivé tesszük, amiért is a vágyott minőségeket a közeg ékítményeinek nevezzük.

1. 2. Sem megragadni, sem megtagadni: a gyötrelmek önfelszabadító tevékenysége

Ha vágy, harag, ostobaság, önteltség vagy féltékenység ébred bennünk, hagyjuk az erejét kiteljesedni és vegyük észre az első pillanatban, amikor még nincs karmikus hozadéka! A második pillanatban nézzünk rá csupaszon, és engedjük el! Így az öt méreg egyikét sem kell elvetnünk, mert bármelyik is bukkanjon fel, azon nyomban felszabadult jelenlétként: boldogságos, világos és fogalommentes jelentudatosságként derül fel.

A vágy üres öröme különbségtévő jelentudatosságként, a harag üres világossága tükörszerű jelentudatosságként, az ostobaság üres látomása a tapasztalásközeg jelentudatosságként, az önteltség üres jelenléte az egyenlőség jelentudatosságaként, a féltékenység üres tudomása pedig véghezvivő jelentudatosságként derül fel. A gyötrő érzés ott helyben szertefoszlik anélkül, hogy elvetettük volna, mint a hallgatók és önfelébredettek; megtisztítottuk volna, mint a bódhiszattvák; vagy átalakítottuk volna, mint a tantrikusok. Ez az Egyetemes Teremtő, a magától eredő jelenlét királyának önkéntelen tevékenysége, amely magasabb rendű az összes irányzatnál.

Ez azért szükséges, hogy a bennünk lévő gyötrelmek rögtön a felbukkanásuk pillanatában felszabaduljanak és jelentudatosságként virradjanak fel, miáltal most rögtön megtapasztaljuk a buddha teljesen önkéntelen tudatállapotát.


2. A jelenségvilág uralása                

Ahogy a Színtiszta közegről szóló fejezetben áll:

A határtalan tágasság középpontjában honolsz,

A megkülönböztetés nélküli egyenlőség királyaként.

A tudat és a szokásmintázatok egybeelegyedtek,

A gondolatban kitalált s feltűnő jelenségek pedig

A saját ékítményeid, ezért meg ne tagadd őket!

Vagy, ahogy a Ledönthetetlen Győzelmi Zászló fogalmaz:

Önmagad és mások megkülönböztetése nélkül,

A bűvös önkéntelenség mezején játszadozol.

A középpontba helyezkedésről szóló fejezetben pedig ez áll:

Ha a jelenlét királya tudatosan uralkodik,

Kibontakozik a középpont buddhatest-mandalája:

Minden látható és érzékelhető jelenség

Az időtlen tapasztalás közegében mutatkozik,

Melyben sem elhagyni, sem elérni nincs mit;

Az egész az Egyetemes Teremtő alkotása.

A tanítók tanítója, az Egyetemes Teremtő hatalmából

Kibontakozik a középpont buddhabeszéd-mandalája:

Minden hallható és értelmezhető jelenség

Az időtlen közegben buddhaszóként hangzik,

Mint a szótlan Beszéd megnyilvánulása,

Mely szintén az Egyetemes Teremtő alkotása.

A tanítók tanítója, az Egyetemes Teremtő hatalmából

Kibontakozik a középpont buddhatudat-mandalája:

Minden gondolat és emlék, ami csak felmerül,

Az Egyetemes Teremtő időtlen Tudatából fakad.

Az Egyetemes Teremtő Teste, Beszéde s Tudata

A hamisítatlan természetesség három mandalája,

Melyek építetlen, azonnali teljességét felismerve

Önkéntelenül a mandala középpontjába kerülsz.

Minden felmerülő forma, hang, ismeret és gondolat a megjelenése pillanatától fogva a három időtlen mandalában foglal helyet, s ezért bármiféle fogalmi értelmezés nélkül teljesen természetes, kettősség nélküli mivoltában tapasztaljuk. Ez azért szükséges, hogy az egész külső-belső világot mandalának ismerjük fel, és a dolgok igenlésére vagy tagadására, elhárítására vagy orvoslására irányuló késztetéseink ott helyben felszabaduljanak.


3. Az ösvényen tanúsított magatartás

Az olyan kettős fogalmak, mint az öröm-fájdalom, boldogság-szenvedés, tisztaság- szennyezettség, félsz-nemfélsz, betegség-egészség, barát-ellenség, vonzódás-taszítás és a többi igenlés-tagadás kívánatos és nemkívánatos vonatkoztatási tárgyait tegyük egyforma ízűvé, és semmit se kezdjünk velük!

Ahogy a Kimozdíthatatlan vágytalanságról szóló fejezetben áll:

Ó, Nagyszerű Lény!

Ne válaszd ketté azt, mi egy!

A boldogság és a szenvedés is tiszta tudat.

A buddhák és az érzőlények itt ugyanazok.

A külső és a belső világok is ugyanazok.

Még az igazság és a hamisság is ugyanaz.

Ne hajszold a boldogságot, s ne harcolj a szenvedéssel!

Bízd rá magad a természetes jelenlétre!

Szenvedés ragaszkodni a boldogsághoz.

Ez a mindent betöltő, fogalommentes világosság

Nem más, mint a magától eredő jelentudatosság.

A Megkülönböztetés nélküli cselekvésről szóló fejezetben pedig:

Az Egyetemes Teremtőkirály tevékenységéről szóló tanítás következik.

Az erény és a vétek, a jó és a rossz,

A tisztaság és a szenny, a nagy és a csekély

Az időtlen, tiszta tudatban mind egyforma:

Sem nem elsajátítandó, sem nem elutasítandó.

Vedd észre, hogy nincs tisztaság és tisztátlanság!

Nincs különbség cselekvés és nemcselekvés között!

Lásd be, hogy a tiszta tudat semmiben sem gyökerezik;

Nincs különbség a közepe és a határai között!

Az Egyetemes Teremtőkirály tevékenységéről szóló tanítás így szól:

Hogy mit teszel, az teljesen mindegy.

A cselekvés és a nemcselekvés is keletkezésmentes.

Ha ezt tudod, bárhogy is tégy, időtlen valóság.

Én vagyok az Egyetemes Teremtőkirály.

Tevékenységem kötetlen és korlátlan, mint a tér.

Kettősség nélküli, túl a helyes és helytelen határain;

Ilyen az Egyetemes Teremtő, a tiszta tudat.

Az öt érzéki tárgy is a tiszta tudat műve.

Az öt vonzódás és taszítás a tiszta tudat műve.

Az ékítmények öt alkotója a tiszta tudat műve.

A három birodalom és létforma is a tiszta tudat műve.

Az időtlenség megértését nélkülöző cselekvésre

Én, az összes buddha őse, nem tanítok senkit.

Az egységben nincs elsajátítás-elutasítás című fejezet szerint:

Én, az Egyetemes Teremtő, a tiszta tudat,

A körém gyülekező tanítványok seregének

Nem adok elsajátításról és elutasításról szóló tanításokat;

Nem adok az egység kettéválasztásáról szóló tanításokat.

Ne gondolkozz azon, ami túl van a fogalmakon!

Ne mesterkedj a mesterkéletlen természetességen!

Akármit is teszel, bármit is tapasztalsz,

Gondolkodás nélkül békén hagyva felszabadul.

Továbbá:

Az Egyetemes Teremtő vagyok, ki erőltetés nélkül

Elérek mindent azáltal, hogy elengedem.

A középpontban, hol nincs elsajátítás-elutasítás,

A remény és félelem kizárt – csak nirvána van.

Ki egyetemes teremtői tevékenységem megérti,

Az állandóan az időtlen jelenben él,

Túl a „cselekvés” és „nemcselekvés” fogalmain.

Ez az elsajátítás-elutasítás nélküliség tanítása.

E nemkettős önfelszabadító tevékenység hatására összedől a hárítások-orvoslások várkastélya, s elpusztul az őrszem, ki az ellenszerek alkalmazására ügyel. Nincs olyan, hogy „ez az”: a remény és félelem veszélye tovaszáll. Haladás nélkül, önkéntelenül megvalósítjuk az Egyetemes Teremtőkirály időntúli tudatállapotát, és a tapasztalásba enyészés szintjén „elfoglaljuk örök birodalmunk”.

Erre a szemlélet és a szemlélődés elmélyítése érdekében van szükség.


IV. Végeredményképp a reménykedés és a félelem elhagyása

A mostani tudat eleve felszabadult, semmiben sem gyökerező természetén kívül egyéb buddha sehol sem található. Ahogy a Hamisíthatatlanságról szóló fejezetben áll:

A tapasztalás teste tiszta tudat.

A tudaton kívül a tapasztalás testét

Sehol senki nem találhatja fel.

Ezért nincs más buddha, mint a tudat.

A gyönyörűség teste tiszta tudat;

A tiszta tudat tökéletes élvezete.

A tudat formáinak élvezetén kívül

Nincs másféle gyönyörűség teste.

A megjelenés teste tiszta tudat.

A tiszta tudat megjelenésein kívül

Nincs, ki a lények javát szolgálhatná.

A múlt, jelen és jövő összes buddhája

Szintén nem egyéb, mint tiszta tudat.

A régmúlt idők buddháinak felismerése is

E hamisítatlan tudat meglátásából fakadt.

A jelenlegi buddhák szintén attól

Szolgálják a lények javát,

Hogy a saját hamisítatlan tudatuk

Természetét felismerték.

Ami az eljövendő buddhákat illeti:

A tudat magától eredő természetét

Nem kell mesterségesen előidézniük.

Nem is foglalkoznak mesterkélt meditációval;

A hamisítatlanság útján fognak megérkezni.

A hamisítatlan tudat természetes állapotában már most, magától fogva fennáll a buddhatestek és a jelentudatosságok létrehozhatatlan és megbonthatatlan egysége. Ahogy a Gyakorlás szükségtelenségéről szóló fejezetben áll:

Senki sincs, ki ne a tudat

Végtelen terében lakozna;

Ez mindnyájunk létszintje és lakóhelye.

Ezt a fellelhetetlen és elveszíthetetlen szintet

Sem gyakorolnunk, sem elérnünk nem kell.

Ha már most buddhák vagyunk, akkor a buddhaság mind a hat szintje készen áll? Az Egyetemes Teremtőkirály szerint igen. Ahogy ugyanott áll:

Az öt kapu megszakítatlan világosságát,

Mely a magától eredő jelentudatosság jele,

A Csupa fény szintjének nevezem.

A tárgyi értelmezés és ragaszkodás hiányát

A Tapadásmentes lótusz szintjének nevezem.

E születetlen és halhatatlan tiszta tudatot

A Vadzsrahordozás szintjének nevezem.

Önnön természetünk végtelen tapasztalását,

Melyben a jelentudatosság összesűrűsödik,

Az Összetömörült mező szintjének nevezem.

A tiszta tudat természetes mandaláját,

Mely az összes jelenséget tartalmazza,

A Szótagkerék-készlet szintjének nevezem.

A buddhák elpusztíthatatlan test-beszéd-tudatát

Vadzsradhara, a Vadzsratartó szintjének nevezem.

Az ok és okozat nélküli tiszta tudatot,

Melyben a tudatból származó tapasztalatok

Sem nem elsajátítandók, sem nem elutasítandók,

A meg nem különböztetés szintjének nevezem.

Vagyis, ha megkülönböztetjük őket, akkor a buddhaságnak látszólag hat szintje van, ám azok nem különböznek a magától eredő jelentudatosság egyetlen szintjétől, amelyet a Teljes Tökéletesség egységes szintjének nevezünk.

A jelenlegi tudatot tehát semmi sem homályosíthatja el. Anélkül, hogy természetes valójából kimozdulna, ötféle érzékszervi ismeret formájában fénylik; az öt gyötrelem pedig ötféle jelentudatosságként világlik. Ez az, amit a jelentudatosság játszadozásának nevezünk. Eleve készen áll bennünk anélkül, hogy keresgélnünk kéne, ezért a reménykedés és az félelem is fölösleges. Ahogy az Elhomályosulatlan jelentudatosságról szóló fejezetben áll:

Az Egyetemes Teremtőkirály jelentudatossága

Fogalommentes, minden bonyodalom nélküli,

Nyugalmas és makulátlanul tiszta, mint az ég;

Ezt nevezzük keletkezés-nélkülinek.

Anélkül, hogy elhagyná az egység állapotát,

Különböző hamisítatlan formákban tündököl.

Aki tudja, s itt és most meg is tapasztalja ezt,

Az Egyetemes Teremtőkirály trónörököse lesz.

E magától világló, bonyodalommentes tudatosság töretlen és romlatlan, alapvető szabadságának erőfeszítés nélküli felismerésén kívül nincs más végeredmény. Ahogy a Keresetlen önkéntelenségről szóló fejezetben áll:

Keresetlenül, önkéntelenül válok valóra,

S ahogy e felismerést továbbadom neked,

Te is ugyanígy ismerd fel a jelenségeket!

Nyugodj bele, hogy az erőfeszítés felesleges,

És te leszel az Egyetemes Teremtőkirály!

Illetve, ahogy a Remény és félelem önkéntelen meghaladása című fejezetben áll:

Mivel a tudat természete önkéntelenül válik valóra,

Megvalósítása a meg nem valósítása nem különböző.

Ne gondold, hogy a boldogság más, mint a szenvedés!

Fölösleges az aggodalmaskodás és a reménykedés.

A nyolc oksági irányzat követői, akik különbséget tesznek az ok és a végeredmény között, hátat fordítanak annak, amit nem lehet létrehozni, és a jelen tudattól eltérő buddhaságra áhítoznak – ami olyan, mintha a tér megtisztításával és átalakításával egy olyan tiszta tér elérésére törekednének, amely e jelenlévőtől különbözik.

Mi azonban azt állítjuk, hogy a buddhaság itt és most van, és hogy ha a tudat világosságán szemlélődünk, akkor az esetleges gondolatok – mint ahogy a vízben lévő iszap leülepszik – a tudat természetébe oldódnak, miáltal a három buddhatest magától derül fel. Így tartja az atijóga, az önkéntelen természetesség irányzata.

A TELJES FORDÍTÁS ÉS KOMMENTÁR MEGRENDELHETŐ A Támogatás MENŰPONTBAN.