Garab Dordzse végrendelete

Szerző: | 2018-01-01 | Egyéb dzogcsen szövegek

Patrul Rinpocse: A Fenséges Bölcs különleges tanítása

Kommentár Garab Dordzse végrendeletéhez, a három velős utasításhoz, mely fején találja a szeget

Rövid, lényegre törő kézikönyv a dzogcsen gyakorlásához meditációban és a mindennapi életben

A szöveg első magyar fordítása 2002-ben jelent meg “A dozgcsen gyakorlása” címen (Dharma füzetek 10.) Az új, frissített fordítás most Keith Dowman előszavával kiegészítve kapható.

A 20 oldal hosszúságú PDF dokumentum tartalma:

  1. Garab Dordzse és a három velős utasítás
  2. Keith Dowman előszava az angol fordításhoz
  3. Patrul Rinpocse: A Fenséges Bölcs különleges tanítása
  4. Patrul Rinpocse: A Fenséges Bölcs különleges tanításának magyarázata

IGEN, MEGRENDELEM minimum közép támogatásért GARAB DORDZSE VÉGRENDELETÉNEK NÉVRE SZÓLÓ PDF VÁLTOZATÁT!

A mű bemutatásához idézzünk pár részletet Keith Dowman előszavából a The Flight of the Garuda című könyvében megjelent angol fordításához:

Garab Dordzse a buddhista dzogcsen hagyományvonalak gyökérguruja. A 7. században született Oddijánában, a Dákiník Földjén, és ott is érte el a buddhaságot. Garab Dordzse Vadzsrapáni bódhiszattvának, a tantrikus Titkok Mesterének megtestesülése volt, s tőle kapta meg a dzogcsen szövegek teljes gyűjteményét, melyet később a dákiník foglaltak írásba. A korai időkben az volt a szokás, hogy a guruk végrendeletet adtak legfőbb, szívbéli tanítványuknak, melyben összefoglalták tanításuk lényegét. Garab Dordzse egy három velős utasításból álló végrendeletet adott át legfőbb tanítványának, Mandzsusrímitrának, melyben a dzogcsen gyakorlás lényegét írja le. Patrul Rinpócse szövege, a Fenséges Bölcs Különleges Tanítása e három velős utasítás rövid magyarázatát tartalmazza. Hatvanhat verssoros mesterművében a 19. századi dzogcsen mester tömör és velős foglalatát adja Garab Dordzse végrendeletének, mely a Longcsen Szív-lényegiség (Longcsen Nyingtig) hagyományvonalának talán legismertebb és legszélesebb körben gyakorolt meditációs előírásait képezi. Patrul Rinpócse egy rövid kommentárt is írt a Fenséges Bölcs Különleges Tanításához, szűkszavú, de érthető stílusban.

Garab Dordzse három lényegre törő utasítása a dzogcsen gyakorlásának három szükségszerű tényezőjét sorolja fel: Az első a tudat természetével való közvetlen szembesülés, a második teljes meggyőződés a gyakorlás mibenléte felől, a harmadik pedig a felszabadulással járó bizalom.

A Fenséges Bölcs Különleges Tanításának legfontosabb vezérfonala a tiszta jelenlét (rig pa). Az első utasítás a szembesülés a tudat természetével, mely tiszta jelenlét. A Teljes Tökéletesség beavatási élményét a tiszta jelenlét határozza meg, a velőtrázó PHAT kiáltás nyomán pedig a csupasz és áttetsző jelenlétet lehet megtapasztalni. A meggyőződés, mely a második utasítás tárgyát képezi, teljes bizonyosság a felől, hogy a tudat természete egyetlen folyamatos, tiszta jelenlét, s hogy ami csak felmerül benne, a tiszta jelenlét játszadozása és kifejeződése. A tiszta jelenlét élményének fenntartásához azt kell gyakorolni, hogy ne is ellenkezzünk és ne is azonosuljunk a felmerülő gondolatokkal és érzelmekkel. Minden tapasztalatban a jelenlét természetes tudatosságát ismerjük fel, és ezt vesszük észre a tudat természetével való szembesülés tudatosságában is. Amikor a tiszta jelenlét e kétféle forrása (az ösvény és az eredeti forrás) egységét felismerjük, akkor az „anya- és gyermek-tündöklés egybetalálkozik”. A harmadik utasítás a folyamatos felszabadulásba vetett bizalom, ami a tiszta jelenlét funkciója, egyszersmind a benne rejlő teremtőerő megnyilvánulásának elengedhetetlen feltétele is. Ama meggyőződésben, hogy a tiszta jelenlét a természetes állapot, a jelenlét olyan mértékben töltődik fel világossággal és ragyogással, amennyire erőteljesek és érzelmekkel tűzdeltek a gondolatok.

GARAB DORDZSE ÉS A HÁROM VELŐS UTASÍTÁS

Oddijána földjén, Dhánakósa szigetén, állt egy hatalmas templom, melyet úgy hívtak: Dedzse Cegpa, „Gyönyör-torony”, s melyet hatezer-nyolcszáz szentély vett körül. Ebben a toronyban lakott Uparádzsa király a hitvesével, Sugárzás Királynéval együtt. Lányuk, Szudharma, novíciusi fogadalmat tett, s apácai felavatását követően egy kis szigetre költözött szolgálóleányaival, és ott meditációba merült. Egyik éjjel, álmában, egy makulátlan fehér emberrel találkozott, aki kezében az OM ÁH HUNG SZVAHÁ mantrával lepecsételt kristályvázával közelített felé. Háromszor Szudharma fejetetejére helyezte, mire a vázából fények áradtak, és a lány megpillantotta a háromrétű világot a maga teljességében. Röviddel ezután egy fiúgyermeknek adott életet, de szégyenében, hogy a gyermek apa nélkül született, megpróbálta eltitkolni, és kidobta a hamu közé. A hamurakásból fény és zeneszó áradt. Három nap múlva az anya sértetlenül emelte ki gyermekét a hamurakásból, s az istenek és szellemek ajándékokkal járultak elé. Szudharma soha nem tudta meg, hogy gyermeke atyja maga Ádhicsitta, az Ősi Tudat volt; Vadzsraszattva kisugárzása, aki az égi birodalomban a Teljes Tökéletességre tanította az isteneket.

Amikor a gyermek hétéves lett, vitában legyőzte a királyi udvar ötszáz vallástudóját, akik a Pradnyábhava, „Bölcsességlény” nevet adták neki. A király azonban Garab Dordzse ácsárja (tanítómester) néven ismerte, és így is vált híressé. A fiú ekkor szavalta el a Vadzsraszattva tágas tere című szútrát. Nem sokkal később Garab Dordzse lemondott a királyi pompáról, és a hegyekbe vándorolt, hogy a sóvár kísértetek lakta hegycsúcsok között harminckét évig meditáljon a Hegyistenség lakhelyén. Itt érte el a megvilágosodást, a szivárványtestet, mire a föld hétszer megrázkódott. Az egész világ meghódolt előtte, de a sakta-dákiník megérezték, hogy veszély fenyegeti a jógagyakorlatukat. Amikor a hindu király katonákat küldött, hogy letartóztassa, az égbe emelkedett.

Az elvonulás és az aszketikus gyakorlatok időszakának végeztével Garab Dordzse felfogta a külső és a belső utak jelentését, különösen pedig a Teljes Tökéletesség hatvannégyszázezer versszakát. Ezután beavatást kapott Vadzsraszattva bódhiszattvától, aki engedélyezte számára, hogy a buddha-tudat földi helytartójaként leírja mind a hatvannégyszázezer versszakot és a szóban átadott tantrákat. Három dákinível együtt írta le azokat a Málaja-hegy tetején.

Garab Dordzse ezután Bódhgajába, a félelmetes Szitávana hullahamvasztó helyre vándorolt, és élete hátralevő részét ott töltötte. Itt találkozott fő tanítványával, Mandzsusrímitrával, akit hetvenöt éven keresztül tanított. Amikor végül szivárványszínű fényözön közepette elérte a végső ellobbanást, tanítványa kétségbeesett. Erre Garab Dordzse, a fényözönből kinyúlva, Mandzsusrí-mitra kezébe ejtett egy aranyszelencét, amiben benne volt a „három velős utasítás” olvasztott lazúrral írott szövege. Ezt meglátva Mandzsusrímitra tudata azonnal eggyé vált mesterével, és elérte a teljes megvilágosodást.

Garab Dordzse végrendelete, a három velős utasítás, mely fején találja a szeget, így szól:

1. Szembesülj önnön valóddal!
2. Győződj meg az egyedülvalóságáról!
3. Vesd bizalmad a felszabadulásba!

A három velős utasítás tibeti megfogalmazása meglehetősen enigmatikus, így többféleképp fordítható. Jelen fordításunk kifejezetten Patrul Rinpócse értelmezésén alapszik.

Patrul Rinpócse

A FENSÉGES BÖLCS KÜLÖNLEGES TANÍTÁSA

Hódolat a Mesternek!

A szemlélet Longcsen Rabdzsam,
a Végtelen Tér.
A meditáció Khjence Özer,
a Bölcs Szeretet Fénysugara.
A tevékenység Gyelwe Nyugu,
a Győztes Sarja.

Aki mindhármat átülteti a gyakorlatba,
még ebben az életében könnyen megvilágosodhat,
de legalábbis boldogabb lesz – ho-la-la!

  1. A SZEMLÉLET

A szemlélet maga a Végtelen Tér:
három velős utasítás, mely fején találja a szeget.

Először is engedd lazára az elméd!
Ne vetíts, ne összpontosíts, ne gondolj semmire!
Amikor ebben az állapotban ellazulva megnyugodtál,
hirtelen hallass egy velőtrázó PHAT kiáltást
harsányan és kurtán – s láss csodát!
Semmi sincs, csak döbbenet,
Áttetsző, üres tér.
Áttetszőség, mely kifejezhetetlen.

Ismerd fel a dharmakája jelenlétét!
Szembesülj önnön valóddal!

Így szól az első velős utasítás.

  1. A MEDITÁCIÓ

Ettől kezdve, gondolataid akár áramolnak, akár elcsitulnak,
akár haragszol, vágyakozol, örülsz, vagy szomorkodsz;
mindenkor és minden körülmények között
ismerd fel a dharmakáját, amellyel szembesültél!

Az ismerős anya- és gyermek-tündöklés egybetalálkozik;
pihenj meg a kifejezhetetlen jelenlét állapotában!

Újra meg újra verd szét a derűs, világos nyugalmat,
hirtelen lesújtva a módszer és bölcsesség szótagjával!
A meditáció nem különül el a mindennapi élettől,
a szertartásos ülések és a köztes időszakok nem válnak külön.

Folyton-folyvást tartózkodj az oszthatatlan állapotban!

De addig, amíg megingathatatlanná nem válsz,
kerüld a szórakozást, inkább meditálj!
Végezz rendszeres ülőgyakorlatokat!

Mindenkor és minden körülmények közt
egyedül a dharmakája játszadozását figyeld!

Bizonyosodj meg felőle, hogy nincs semmi más;
Győződj meg az egyedülvalóságáról!

Így szól a második velős utasítás.

  1. A TEVÉKENYSÉG

Ilyenkor minden vágy, indulat, öröm és bánat,
és mindenféle jött-ment gondolat,
a felismerés fényében nyomtalanul tovatűnik.

A felszabadító dharmakája felismerésével,
a gondolatok, mint a víztükörre rajzolt képek,
amint felmerülnek, azon nyomban el is tűnnek.

Minden gondolat a csupasz, üres jelenlét tápláléka,
minden rezdülés a fenséges dharmakája teremtőereje,
s nyomtalanul feloldódik– ho-la-la!

Ugyanúgy merülnek föl, mint régen;
a döntő különbség az, hogy fel is szabadulnak.

Ennek híján a meditáció tévút,
ám így a dharmakája természetes állapotába kerülsz.

Vesd bizalmad a felszabadulásba!

Így szól a harmadik velős utasítás.

BEFEJEZÉS

E három velős utasítást tartalmazó szemléletet
a bölcsességet szeretettel ötvöző meditáció
és a bódhiszattvák általános cselekedetei kísérik.

Még az összes buddhától együttesen sem
kaphatnál ennél magasabb rendű tanítást.

A jelenlét teremtőereje a dharmakája-kincsfelfedező,
aki e kincset a bölcsesség terében lelte.

Ez nem holmi ásványi kincs,
hanem Garab Dordzse végrendelete,
a három áthagyományozás legbelső lényege.
Szívbéli gyermekeimre bízom, lepecsételve.

Mélységes dolog ez, szívbéli jó tanács.
Lényegi jelentését el ne hanyagoljátok,
e velős utasítást veszni ne hagyjátok!

 

 

A kommentárt is tartalmazó PDF megrendelhető minimum közép támogatásért:

Támogatás

Más összeg HUF