Folyamatban lévő munka

E tennivaló nélküli mező kötetlen, mint a tér.

Ezzel a sorral kezdődik az Egyetemes Teremtő tantrájának 22, A kötetlenség nemlétező tárgya című fejezete, amely a továbbiakban Vairócsana öt eredeti átadásának egyikét, a Hatalmas Garudát idézi teljes terjedelmében. A fejezet bevezetője szerint ez a tennivaló nélküli tökéletesség tanításának ősforrása, amelyet a Tanító azért nyilatkoztatott ki, hogy a tudat visszatérjen az őseredeti állapotba. Arról szól, hogy „a tudatnak nincs semmiféle szubsztanciája, semmiféle kutatást nem kell folytatni és a célirányos ösvényen nem lehet előre haladni, a valóságot semmiféle módon nem lehet szemléltetni vagy bebizonyítani, sem elfogultan túlértékelni vagy alábecsülni.” Semmit nem kell tenni a tökéletességért, mert az eleve adott.

Alapvers:

A fogalommentes dharma-ösvény nem tárgyra irányul.

A fogalmi szemlélődés tapasztalásteste, mely a törekvés

csekély mértékű tárgyától származik, nem különleges cél.

A magától eredő tudatosság nem fogalmi: mindig jelenvaló.

Ezt a tárgyi mezőt mesterségesen nem lehet helyreállítani.

A másodlagos jelenségen keresztül a tárgy lényegét keresd,

És úgy éld meg, hogy ne alkoss róla semmiféle elképzelést!

A tapasztalástest csak a természetes eredetű lényegben lehet.

Atomjaira hasítod és felhagysz a térbeliség képzetével;

A seholsincs dolog, a jelentudatosság, önmagától ered.

A határtalan lényegiség gondolatmentes közvetlenségében,

e makulátlan ösvényre lépve fenséges azonosságra lelsz.

Változatlan és megváltozhatatlan, így nem lehet hozzá ragaszkodni.

Nincs megfogható tárgya, sem tudati lelőhelye.

Akik el akarják érni, a közvetlenség okán szemlélődnek,

pedig az nem a meditáció ragacsos öröméből fakad.

A mindent tartalmazó egységtesthez nincs mit hozzátenni,

A közegből pedig, amely végeérhetetlen, nem lehet elvenni.

Nincs benne különleges élmény, sem kitüntetett állapot;

E magától eredő, nagyszerű mező mindig egyformán adott.

A szemről, amellyel a láthatatlan csoda meglátható,

Nincs értelme mások semmitmondó tanításait hallgatni.

A valami és a semmi állandóan összemosódik és kiegyenlítődik;

Szó sincs róla, hogy a „végső valóság” lenne a kitüntetett állapot.

A megtévesztődés és a megvilágosodás útja is gondolat,

A jelentudatosságról pedig semmit sem lehet mondani.

Eredendő buddhaságunk közvetlen jelenvalóság,

A róla alkotott fogalmaink pedig az árnyékai.

Ami nincs, az nem semmi, hanem a lényeg megnyilvánulása.  

Ami üres, nem üres, hanem az üresség mezején leledzik.

E mezőt, mely a térhez hasonlatos, idézd emlékezetedbe,

S vágyakozás nélkül eléred a dologtalan boldogságot!

Hogy e támpont nélküli térben a jelentudatosságokat létrehozzák,

A régi aszkéták a szemlélődés gyakorlását addig erőltették,

Míg csak el nem fogta őket a kényszeres törekvés kínja.

Elvétve a természetes ösvényt, nem lettek mindentudók.

A fogalmi szemlélődés, mely szerint „a valóság ilyen”,

Beteges vágyakozás a hatalmas boldogság után.

Ha nem kezeljük a kiegyensúlyozottság gyógyszerével,

Még a felsőbb világok ösvénye is gyötrelemhez vezet.

Akik a bejárhatatlan ösvényt be akarják járni,

Úgy járnak, mint a délibábot hajszoló vadak.

Soha nem érik el a megvilágosodást,

Mert még a tíz szint is eltakarja azt.

A szándéktalan, azonnali jelentudatosság

Olyan, mint a mesterektől kapott drágakő.

Elképzelések nélkül, függetlenül az elvárásainktól,

Természetéből fakadóan teljesíti a kívánságainkat.

Ha vizsgáljuk, nincs, de ha engedjük, ontja a minőségeket.

Valójában nem látható, mégis mindenkiről gondoskodik.

A tanítómester, ki nem tesz különbséget önmaga és mások között,

Önzetlenül a kincsek mindent valóra váltó mezejét mutatja meg.

Ki sem mozdul odabentről, mégsem lehet bent keresni.

Odavan a tárgyaiért, de cseppet sem törekszik értük.

Ez a keletkezés és elmúlás nélküli, önzetlen együttérzés

Nem másoktól származó, hanem eleve meglévő kincsünk.

Aki boldogságra vágyik, hátat fordít a boldogságnak.

A már meglévő boldogság hiába keresi a boldogságot.

Aki megvilágosodásra tör, az a dharmát csak mímeli.

Az ilyesfajta gyakorló a buddhát nem láthatja meg.

Nincs buddha, még csak a neve sem létezik.

A buddha tanítását szó szerint érteni hibás.

A buddhaság elérését célzó ösvények tévutak.

Aminek nincs formája, arról nincs mit mondani.

Egységszemlélet, szenvedély és felszámolás;

Lecsillapítás, üresség és teljes megszabadulás:

A Teljes Tökéletesség csodatévő elixírje

Nem függ ilyen erőltetett módszerektől.

Tágas! Hatalmas! Ez a nagyszerű tanítás

A kisebb irányzatok szemléletének ellenszere.

De ha minden ellentétpár kiegyenlítődik,

Megszűnik a különbség kicsi és nagy között.

Az istenségen folytatott meditáció látszateredménye,

Akárcsak egy mágus trükkje vagy egy festmény,

A feltételes jelentudatosság elvakultsága miatt

Újra felkelti a gondolatokat.

Az irányzatok királya, az atijóga,

Elengedettség és természetes jelenlevőség.

Nem lehet sóvárogni utána és megszerezni,

És így nem kelt semmiféle nagyravágyást.

Mint a Hatalmas Garuda, mely az égben lebeg

Anélkül, hogy széttárná és összehúzná szárnyait,

A dzogcsen jógi nem csapong és nem összpontosít.

Attól sem fél, hogy eltéved; nincsenek támpontjai.

Kimeríthetetlen, mint az óceán,

És ontja magából a tanításokat.

Minőségei végtelenek, mint a tér,

De nem lehet őket elsajátítani.

Amint a tiszta tudatlényegiségbe érkezünk,

Felbukkan az elmélyülés hatalmas fejedelme,

És a megnyilvánulások hatalmas óceánja,

Mely fogalommentes és végtelen, mint a tér.

Szamantabhadra tapasztalási mezején

Nincs, mi létrejöhetne és átalakulhatna.

A tizenkét tagú oksági láncolat tanítása

E változatlan lényeg alábecsléséből fakad;

A hozzáértő jógi tudja, hogy az csakis

A megtévesztődött tanítványoknak való!

Tudja, hogy a lények hat világa is

Az eredeti tapasztalás ösvényei!

Ha a vágykiélést együttérzés itatja át,

Minden kedvtelés a tiszta tudat élvezete.

Munkám folytatását támogatóim teszik lehetővé. Kérlek, járul hozzá Te is a Támogatás oldalon keresztül! Támogatóimnak minden hónapban elküldöm a magyarázatokkal kiegészített, frissített változatot.